Genesis 42:18

18 En ten derden dage zeide Jozef tot hen: Doet dit, zo zult gij leven; ik vrees God.