52 En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met den Heiligen Geest.