17 De balken onzer huizen zijn cederen, onze galerijen zijn cypressen.