6 Bekeert u tot Hem, van Denwelken de kinderen Israels diep afgeweken zijn.