5 Toen zeide Jesaja tot Hizkia: Hoor het woord des HEEREN der heirscharen.