15 Voorwaar, Gij zijt een God, Die Zich verborgen houdt, de God Israels, de Heiland.