16 Dan openbaart Hij het voor het oor der lieden, en Hij verzegelt hun kastijding;