19 De hogepriester dan vraagde Jezus van Zijn discipelen, en van Zijn leer.