19 De vrouw zeide tot Hem: Heere, ik zie, dat Gij een profeet zijt.