7 Op den eersten dag zult gij een heilige samenroeping hebben; geen dienstwerk zult gij doen.