37 En zeiden: Indien gij de Koning der Joden zijt, zo verlos Uzelven.