28 Zegent degenen, die u vervloeken, en bidt voor degenen, die u geweld doen.