5 En Hij zeide tot hen: De Zoon des mensen is een Heere ook van den sabbat.