48 En Hij zeide tot haar: Uw zonden zijn u vergeven.