50 Maar Hij zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede.