39 En Hij predikte in hun synagogen, door geheel Galilea, en wierp de duivelen uit.