18 En begonnen Hem te groeten, zeggende: Wees gegroet, Gij Koning der Joden!