13 En Hij klom op den berg, en riep tot Zich, die Hij wilde; en zij kwamen tot Hem.