13 En zij wierpen vele duivelen uit, en zalfden vele kranken met olie, en maakten hen gezond.