4 Als Mozes dit hoorde, zo viel hij op zijn aangezicht.