8 Voorts zeide Mozes tot Korach: Hoort toch, gij, kinderen van Levi!