25 Dat zijn de geslachten van Issaschar, naar hun getelden: vier en zestig duizend en driehonderd.