15 En Mozes zeide tot hen: Hebt gij dan alle vrouwen laten leven?