5 De HEERE is genadig en rechtvaardig, en onze God is ontfermende.