8 Onze hulp is in den Naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt heeft.