10 Aangaande het hoofd dergenen, die mij omringen, de overlast hunner lippen overdekke hen.