5 Dat zij den Naam des HEEREN loven; want als Hij het beval, zo werden zij geschapen.