18 Tsade. Zij roepen, en de HEERE hoort, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden.