22 Zou God zulks niet onderzoeken? Want Hij weet de verborgenheden des harten.