18 Geloofd zij de HEERE God, de God Israels, Die alleen wonderen doet.