70 En Hij verkoos Zijn knecht David, en nam hem van de schaapskooien;