68 Maar Hij verkoos den stam van Juda, den berg Sion, dien Hij liefhad.