2 Hoe liefelijk zijn Uw woningen, o HEERE der heirscharen!