7 Ziet, gij allen zijt kinderen Israels, geeft hier voor ulieden woord en raad!