14 En de kinderen Israels dienden Eglon, koning der Moabieten, achttien jaren.