29 En Jerubbaal, de zoon van Joas, ging henen en woonde in zijn huis.