23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;