11 Het huis der goddelozen zal verdelgd worden; maar de tent der oprechten zal bloeien.