3 De ogen des HEEREN zijn in alle plaatsen, beschouwende de kwaden en de goeden.