18 Hovaardigheid is voor de verbreking, en hoogheid des geestes voor den val.