24 De treden des mans zijn van den HEERE; hoe zou dan een mens zijn weg verstaan?