23 Koop de waarheid, en verkoop ze niet, mitsgaders wijsheid, en tucht, en verstand.