5 De kwade lieden verstaan het recht niet; maar die den HEERE zoeken, verstaan alles.