9 Vereer den HEERE van uw goed, en van de eerstelingen al uwer inkomsten;