4 Toen geschiedde het woord des HEEREN der heirscharen tot mij, zeggende: