6 Lājié shuō , shén shēn le wǒde yuān , yĕ tīng le wǒde shēngyīn , cì wǒ yī gè érzi , yīncǐ gĕi tā qǐmíng jiào dàn ( jiù shì shēnyuān de yìsi ) .