We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
33 Yòu zaì tán shàng bǎi hǎo le chái , bǎ niúdú qiē chéng kuaì zǐ fàng zaì chái shàng , duì zhòngrén shuō , nǐmen yòng sì gè Tǒng chéng mǎn shuǐ , dǎo zaì Fánjì hé chái shàng .