31 Yǐlìyà zhào Yǎgè zǐsūn zhīpaì de shùmù , qǔ le shí èr kuaì shítou ( Yēhéhuá de huà céng líndào Yǎgè shuō , nǐde míng yào jiào Yǐsèliè ) ,