31 Dàn fángwū zaì wú chéngqiáng de cūnzhuāng lǐ , yào kàn rú xiāng xià de tiándì yíyàng , kĕyǐ shú huí , dào le xǐ nián , dōu yào chū mǎi zhǔ de shǒu .