Lìwèijì 25:30

30 Ruò zaì yī zhĕng nián zhī neì bù shú huí , zhè chéng neì de fángwū jiù déng zhún yǒng guī mǎi zhǔ , shì shìdaì daì wéi yè , zaì xǐ nián yĕ bùdé chū mǎi zhǔ de shǒu .